අප ගැන

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම චිත්‍රපටයක් සහ රූපවාහිනී කතා මාලාවක් පහසුවෙන් බාගත කරගැනීම සදහා Direct Link මෙය තුලින් ඔබට ලබා ගත හැක.අපි Movies, TV Series වගේ ගන්න ඕන උනාම බොහෝ විට Torrent මගින් Download කිරීම බොහෝ අය දන්නා ප්‍රචලිත ක්‍රමයක්. නමුත් මෙමගින් Download කිරීමේදී Upload වීමක්ද සිදුවේ. මෙවිට අපේ Download speed එක බොහෝ ලෙස අඩු වේ. එමගින් Download වීමට ගත වන කාලයද වැඩිය මෙයට පිලියමක් ලෙස Direct Download කිරීම සිදු කල හැකිය. මෙය Internet Download Manager වැනි software බාවිත කිරීමෙන් ඉතා ඉක්මනින් Download කර ගත හැකි වේ.

අපව සම්බන්ධ කරගන්න

  • Email : sirisarafilmslk@gmail.com
  • Website : www.sirisarafilmslk.com